ข่าวเชียงใหม่ แถลงข่าว

“OTOP นวัตวิถี ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ”

“OTOP นวัตวิถี ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ”

ยิ่งใหญ่อลังการครั้งแรกในจังหวัดและภูมิภาคนี้ อุตรดิตถ์ จัดเต็ม!!! “OTOP นวัตวิถี “ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ” ยกขบวนสุดยอด 28 ชุมชน OTOP นวัตวิถีของอุตรดิตถ์ถ่ายทอดวัฒนธรรมล้านนา ล้านช้าง และไทยกลางที่รวมกันเป็นหนึ่ง พร้อมการออกร้านแสดงสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์บนพื้นที่มากกว่า 2.5 พันตารางเมตรในบิ๊กโดมติดแอร์ครั้งแรกของจังหวัด พ่วงด้วยศิลปินรับประเทศและกิจกรรมบันเทิงมากมาย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ,นางวิเชียร แหยมยินดี รองประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ,นางสาววิภาพร ชันยาสูบ ผู้ใหญ่บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ การแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP นวัตวิถี ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ”ความเป็นมา ความสำคัญของการจัดงาน “OTOP นวัตวิถี ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ”และนโยบายของจังหวัดในการสนับสนุนการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน “OTOP นวัตวิถี “ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ” ว่า OTOP นวัตวิถี เกิดจากนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศคือ คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติเป็นผู้ขับเคลื่อน และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP หากนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี

ทั้งนี้การดำเนินได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่างๆ ไม่มีความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว หรือบางกลุ่มเล็กไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กอปรกับ รายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ๆ กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน

รัฐบาลจึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ด้วยการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และกรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เป็นกลไกขับเคลื่อนในการทางาน เพื่อมุ่งเน้นให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โฟกัสไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมายสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนจากการขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว สู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

“จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เช่นกันรับนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ จากการที่อุตรดิตถ์เมืองท่าเหนือ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น เป็นดินแดน 3 วัฒนธรรม คือ ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม และใช้จ่ายในหมู่บ้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งล้วนเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่นในลักษณะที่แตกต่างกันรวมทั้งสิ้น 28 หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนครบแล้วทุกหมู่บ้าน” นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าว

 

การจัดงาน “OTOP นวัตวิถี “ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ” จะเป็นการนำเสนอศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการขับเคลื่อน ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งสำคัญที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของการจัดงานในระดับจังหวัด เป็นการจัดแสดงผลงานในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี และการแสดงถึงภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชน โดยการจัดแสดงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย้อนอดีตเมืองท่าเหนือ และจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดอุตรดิตถ์

 

สำหรับรายละเอียดการจัดงาน จะเป็นการจัดแสดง OTOP นวัตวิถี ที่ย้อนอดีตเชื่องโยง 3 วัฒนธรรมอันได้แก่ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลางได้อย่างกลมกลืนลงตัวในความเป็นอุตรดิตถ์ โดยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 28 หมู่บ้าน นอกจากนั้นในงานยังจะได้พบกับการออกร้านของผู้ผลิตจากชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน OTOP ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ, เครือข่ายกิจกรรมภาคีของจังหวัดอุตรดิตถ์ มากกว่า 200 คูหา บนพื้นที่มากถึง 2,500 ตารางเมตร ในโดมติดแอร์ ซึ่งจะเป็นการจัดงานแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของจังหวัดและภูมิภาคนี้

นอกจากการจัดแสดงสินค้าแล้ว ยังจะได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงเยาวชนลูกทุ่ง การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมาย ในวันที่ 16 ตุลาคม พบกับ อี๊ด โปงลางสะออน วันที่ 17 ตุลาคม พบ บ่าววี วันที่ 18 ตุลาคม พบ ก้อง ห้วยไร่ วันที่ 19 ตุลาคม สนุก มันส์ ฮา กับจำอวด 3 น้า วันที่ 20 ตุลาคม พบกับ หญิง ธิติกานต์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน OTOP หญิง วันที่ 21 ตุลาคม พบ เจ เน็ตเขียว และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน OTOP ชาย และวันที่ 22 ตุลาคม พบกับ เพชร สหรัตน์ พร้อมกันนี้ยังจะได้ลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้านหลากหลายรสชาติ ช๊อปสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 22.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก

 

ทรงวุฒิ  ทับทอง   รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรงวุฒิ ทับทองรายงาน