Reporter&Thai Army Uncategorized

Army Learning ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ เน้นย้ำดูแลทหารใหม่เหมือนลูกหลาน ส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นทหารต้นแบบ

Army Learning ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ เน้นย้ำดูแลทหารใหม่เหมือนลูกหลาน ส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นทหารต้นแบบ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้การต้อนรับ พันเอก เสมอ แจ่มใส ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562 ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรับฟังบรรยายสรุปการฝึกจากครูฝึกทหารใหม่ผลัด 2 / 2562 ในการนี้ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้มอบนโยบายให้กับครูผู้ฝึกว่า ต้องดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี ให้เหมือนกับลูกหลานของตัวเอง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับทหารและครอบครัวของทหาร อีกทั้งต้องการให้ครูฝึกสอนการปฐมพยาบาลให้กับทหารใหม่ด้วย เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เฉพาะหน้าก่อนที่แพทย์จะทำการรักษา โดยเฉพาะโรคลมร้อน หรือ โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) การจัดถังน้ำแข็ง บ่อน้ำ และม่านน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายของทหาร โดยดูจากลักษณะอาการของทหารที่ฝึก ซึ่งทหารใหม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ ที่มารับใช้ประเทศชาติและคาดหวังว่าทหารใหม่จะนำความรู้ที่ได้รับจากครูฝึกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้มีการพบปะพูดคุยและซักถามตอบอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยกับทหารใหม่ พร้อมทั้งนั่งรับประทานอาหารกับทหารใหม่อีกด้วย

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กล่าว่า สำหรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพของทหารกองประจำการนั้น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ยังคงเน้นมาตรฐานการฝึก ระบบการบังคับบัญชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างให้มีทักษะด้านการทหาร เป็นทหารต้นแบบที่มีระเบียบวินัย มีอุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จะดูแลเรื่องสิทธิกำลังพลตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่ รวมถึงได้โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยทหารใหม่สามารถสมัครเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่รายงานตัวกับหน่วยทหาร นอกจากนี้เมื่อประจำการจนมีคุณสมบัติครบยังมีโอกาสสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการทหาร เช่น นักเรียนนายสิบทหารบก นายทหารประทวนเฉพาะเหล่า เป็นต้น โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จะได้จัดกิจกรรมแนะแนวการสมัครเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก และนำทหารต้นแบบที่มีประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทหารใหม่ได้รับรู้ เพื่อเป็นแนวทางสร้างแรงจูงใจให้ทหารใหม่มีความฝัน มีเป้าหมาย เพื่อจะได้ตั้งใจฝึกและรับการศึกษาเป็นโอกาสดีจากทางกองทัพบกที่มีให้ ระหว่างการเป็นทหารกองประจำการ จุดประกายความฝัน มีความก้าวหน้า มุ่งสู่เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนายร้อย สร้างความฝัน สู่ดวงดาวต่อไป ซึ่ง ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้ความสำคัญกับทหารกองประจำการ ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันที่จะต้องให้การดูแลอย่างดี และเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 เชื่อว่าทุกระบบที่ได้เตรียมการเพื่อรองรับทหารใหม่นั้น จะเป็นพื้นฐานให้ทหารกองประจำการสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทหารกองประจำการทุกนายจะการฝึกระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี การเรียนวิชาทหารตลอดเวลาที่อยู่ในกองทัพ โดยทหารใหม่ทุกนาย จะได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งสมกับเป็นชายชาติทหารให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและได้รับการเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อเกิดความรู้สึกประทับใจเหมือนเป็นบ้านของตนเอง มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับใช้ชาติในการเป็นชายชาติทหาร

สำหรับการตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งนี้ เพื่อพบปะให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ที่เข้ามารับราชการทหารกองประจำการ ใน ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำหน่วยทหาร ในเรื่องการเตรียมความพร้อมทหารใหม่ทุกนายก่อนเข้ารับการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งในห้วงการฝึกและการใช้ชีวิตในรั้วทหาร โดยการดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ ของผู้บัญชาการทหารบก ” Smart Soldiers Strong Army ” ทหารต้นแบบ Army Learning