พะเยา พระธาตุเจดีย์วัดลีสูงใหญ่ที่สุดในพะเยา อายุกว่า 528 ปี


พะเยา พระธาตุเจดีย์วัดลีสูงใหญ่ที่สุดในพะเยา อายุกว่า 528 ปีจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และที่สำคัญหนึ่งที่มีอายุมีความเด่นและสวยงาม เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดคือ พระธาตุวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา อายุกว่า 528 ปี ที่สูงและใหญ่สุดในจังหวัดพะเยา เป็นองค์เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสีขาวเป็นศิลปะล้านนา มีฐานกว้าง 16.5 เมตร สูง 37 เมตร ที่ตั้ง ประดิษฐานเด่นสง่างาม สูงใหญ่ เจดีย์วัดลี มีรูปลักษณะยกเก็จย่อมุมอยู่ในกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง ๔ ด้านพระวิมลญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี กล่าวว่า วัดลี ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายอิง ใกล้กับโรงเรียนเทศบาล 3 ตำบลเวียง องเมือง จ.พะเยา เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองพะเยา สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2038 ตรงกับสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ซึ่งสร้างถวายแด่พระกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ วัดลีเป็นชื่อดั้งเดิม และเป็นคำไทยโบราณทางภาคเหนือ หมายถึง กาดหรือตลาด วัดลี จึงหมายถึงวัดที่อยู่ในย่านชุมชนตลาด ภายใน วัดมีปูชนียสถานที่สำคัญ คือองค์พระธาตุวัดลีทรงแปดเหลี่ยมสีขาวเจดีย์ศิลปะล้านนา ด้านกว้าง 16.5 เมตร และสูง 37 เมตร เป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา อายุกว่า 528 ปี เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๑ มีพระพุทธบาทจำลองหินทราย เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญของวัดมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมศิลาจารึกวัดลี เป็นจารึกที่กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดลีในปี พ.ศ. 2038 และเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นเดียวที่ทำให้ได้ความเป็นมาของวัดลี ในยุคสมัยก่อนพระธาตุวัดลีจะหุ้มด้วยทองจังโก๋แต่ได้มีชาวบ้านสมัยก่อนเก็บไปขายจนหมด เหลือแต่องค์เจดีย์ หลังจากนั้นทางพระวิมลญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดลีจึงได้นำชาวบ้ามาบูรณะ องค์เจดีย์ใหม่พร้อมกับทำการปิดทองจังโก๋ อีกครั้ง ซึ่งยังไม่เสร็จ และภายวัดลีได้มีโบราณวัตถุสมัยอาณาจักรพะเยาจำนวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปหินทราย โบราณที่มีทั้งองค์เล็ก-ใหญ่ จำนวนมากและมีสภาพที่สมบูรณ์ ที่เจ้าอาวาสเก็บรักษาไว้มากว่า 50 ปี นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) ที่เก็บสะสมวัตถุศิลปวัตถุของโบราณ ไว้ เพื่อให้ผู้คนได้มาศึกษาและดูชมทุกวัน อีกด้วย