Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.หนองขาหย่างและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับตำบลในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง เพื่อเข้าไปรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ บก.ควบคุม รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.หนองขาหย่างและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับตำบลในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง เพื่อเข้าไปรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนที่พบมี ๒ เรื่อง ดังนี้
๑.ปัญหาเรื่องการขอขยายเขตประปาในพื้นที่
๒.ปัญหากลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓.ปัญหาการลักลอบเล่นการพนัน
ปัญหาดังกล่าวหน่วย ฯจะได้บรูณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ปัญหาต่อไป ณ ม.๓ บ.ห้วยรอบ ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย