Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

จังหวัดเชียงรายประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย พ.อ.สงบศึก วังแก้ว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ หน่วยงานรัฐวิสหกิจประจำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอย่างคับคั่งและพร้อมเพรียง

โดยรัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดจัดงานวันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ตามมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) ที่กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ชาวเชียงรายสานพลัง “สร้างเจียงฮาย ไร้คอรัปชั่น” เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่นในสังคม โดยภายในงานจะมีการแสดงชุด “อำนาจเงิน” โดยชมรมรวมพลังสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และ ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรในส่วนต่าง ๆ ร่วมกันลงนามแสดงพลัง ร่วมลงนาม และการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกับส่วนกลางที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตจำนงที่จะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นวาระเร่งด่วนด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนา และการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม ฝและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้นอีกช่องทางหนึ่งด้วย
??????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
09/12/62