Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สสจ-สสอ-ร้อยเอ็ด/บูรณาการงานสาธารณสุข!! ด้วยคีตะมวยไทย!!วิ่งไล่ยุง!! รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย!!! ณ ลานหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

?สสจ-สสอ-ร้อยเอ็ด/บูรณาการงานสาธารณสุข!! ด้วยคีตะมวยไทย!!วิ่งไล่ยุง!! รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย!!!

ณ ลานหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด?

วันนี้วันศุกร์ที่(10 มกราคม 2563)
ห่วงเวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด) และประชาชนเข้าร่วม

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายประเทศไทยในปี 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 125,235 ราย เสียชีวิต 131 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังถึงสองเท่า และโรคไข้ปวดข้อยุงลายผู้ป่วย 11,046 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4 เท่า สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด มีรายงาน

ผู้ป่วยไข้เลือดออก 3,752 ราย เสียชีวิต 1 ราย จำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ถึง 4 เท่า โดยที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้มีการดำเนินมาตรการควบคุมโรค

โดยรณรงค์ภายใต้ โครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” จากการสำรวจยังพบลูกน้ำยุงลายในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงานร้อยละ 30 และในชุมชนร้อยละ 20 แสดงให้เห็นว่า การจัดการปัญหาโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบ้าน ชุมชนและสถานที่ทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” พร้อมกันทุกจังหวัดในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้น. เตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายในครั้งนี้ได้ใช้คีตะมวยไทย10 ท่า!! ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ กิจกรรมเดิน -วิ่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลดโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย ระยะทาง 5 กิโลเมตร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 500 คนในครั้งนี้

ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ลดโรค ปลอดยุงลาย

//////////////////
อสม. ศรีไพร ทูลธรรม♻️ภาพข่าว
ชื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด