Uncategorized นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อุยกูร์พ่นพิษเด้ง 5 นายตำรวจ ตม.มุกดาหาร โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม

อุยกูร์พ่นพิษเด้ง 5 นายตำรวจ ตม.มุกดาหาร โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 63 พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ได้เดินทางมาเพื่อให้กำลังใจ และกล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่หน่วยกำลัง ตชด.234 ทหารพรานที่ 2110 ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ฝ่ายปกครอง นรข. และฝ่ายสืบสวน ตม. 4 ที่มาช่วยติดตามค้นหาชาวอุยกูร์ที่หลบหนีไป เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล ให้เข้มงวดกวดขันคนต่างด้าวให้มากกว่านี้

โดยผู้ต้องกักคนต่างด้าว(อุยกูร์) จำนวน 7 คน ได้หลบหนีออกจากอาคารควบคุมผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ซึ่งข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่เวรควบคุม ไม่เคร่งครัดในการสอดส่อง ดูแล ตรวจสอบห้องพักอย่างสม่ำเสมอ และผู้บังคับบัญชาขาดการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การปฎิบัติหน้าที่เวรห้องพักอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความเสียหายต่อการปฎิบัติราชการของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 (4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ข้อ 6 (1) และข้อ 8 (3) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งการให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ประกอบกับคำสั่งกรมตำรวจ (เดิม) ที่ 121/2537 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติราชการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 โดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปงดังนี้ 1.พันตำรวจโท ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดหาร 2. พันตำรวจตรี วิวัฒน์ พงษ์ปัญญาศรี สารวัตร(สอบสวน) กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการดตรวจคนเข้าเมือง 4 ปฏิบัติราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกตาหาร 3. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี สุพจน์ ยศวิชา รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกตาหาร 4. ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี วิเชียร ศรีธรรม รองสารวัตรสารวัตร (ป้องกันปราบปราม) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร 5. ดาบตำรวจ อภิสิทธิ์ เหล่าอุทธา ผู้บังคับหมู่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 63 เป็นต้นไป โดยให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ปฎิบัติการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 11 ม.ค. 63

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177