Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.) เข้าร่วมกิจกรรม การลงพื้นที่ของ ชป.กร.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ (ขุนอาสา) เพื่อพบปะประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการศาสตร์พระราชา “เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน

เมื่อ ๑๐๑๗๐๐ มี.ค.๖๒ หมู่ รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.) เข้าร่วมกิจกรรม การลงพื้นที่ของ ชป.กร.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ (ขุนอาสา) เพื่อพบปะประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการศาสตร์พระราชา “เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งตั้งชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ณ ศาลาอ้นกประสงค์ ม.๓ ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศฯ พร้อมด้วย นายมงคล อยู่แย้ม ผญบ.ม.๓ ฯ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๖ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย