Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 (พัน.สร.8) อ.บึงสามพัน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน, เทศบาลซับสมอทอด, อำเภอบึงสามพัน และ รด.จิตอาสาวิทยาเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ร่วมพัฒนากำจัดผักตบชวาคลองป้น

เมื่อ 11 มี.ค.62, 0800 – 1200 ร้อย.รส.ที่ 2 (พัน.สร.8) อ.บึงสามพัน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน, เทศบาลซับสมอทอด, อำเภอบึงสามพัน และ รด.จิตอาสาวิทยาเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ร่วมพัฒนากำจัดผักตบชวาคลองป้น ในโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ณ คลองป้น ม.3 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จว.พ.ช. มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี