Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ช.ร./มทบ.๓๗ ร่วมกับ หมู่.รส.อ.ขุนตาล, นายวุฒิกร คำมา นอภ.ขุนตาล, จนท.บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านต้า, ผู้ใหญ่บ้าน ต.ต้า, และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันไฟป่า

เมื่อ ๑๑๑๑๐๐ มี.ค. ๖๒ กกล.รส.จว.ช.ร./มทบ.๓๗ ร่วมกับ หมู่.รส.อ.ขุนตาล, นายวุฒิกร คำมา นอภ.ขุนตาล, จนท.บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านต้า, ผู้ใหญ่บ้าน ต.ต้า, และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันไฟป่า และฉีดล้างถนนทำความสะอาดฝุ่นละอองบนถนน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ต้า ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๒ และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย