ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ร้อยเอ็ด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการมีส่วนร่วม ในการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน

10 มิถุนายน 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด กับคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการ (จังหวัดร้อยเอ็ด) ในการร่วมกันดำเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธีรพล แก้วไวยุทธ อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของอัยการสูงสุด ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการ (จังหวัดร้อยเอ็ด) จนผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป

โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นี้ เป็นการร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายและเท่าเทียม และได้รับความยุติธรรมด้านกฎหมาย ต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน