แถลงข่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรแถลงผลโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง หลังทำนา

อธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรแถลงผลโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง หลังทำนา


เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้(10 กันยายน 61) ที่บ้านเทียนชัย ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ นายสมชาย ชาญณรงค์กูร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แถลงผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 พร้อมด้วย นายบุญมี แท่นงาม เกษตร จ.นครสวรรค์ และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ราว 4-5 ล้านตัน/ปี ส่วนความต้องการใช้ในประเทศอยู่ที่ 6-8 ล้านตัน/ปี ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวโพดเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้า การปลูกข้าวโพดที่ผ่านมาจะมากในช่วงต้นฝน 72 % ช่วงปลายฝน 23 % และช่วงฤดูแล้ง 5 % ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่สอดคล้องกับความต้องการ แนวทางการแก้ไข คือ ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดช่วงต้นฝนลง แล้วไปเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูแล้งแทน หลังจากที่ดำเนินโครงการนี้มาแล้วระยะหนึ่ง ก็สามารถปรับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นช่วงต้นฝน 30 % ช่วงปลายฝน 20 % และช่วงฤดูแล้ง 50 %ในส่วนของนครสวรรค์ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 พื้นที่ 56,358 ไร่ เกษตรกร 4,643 ครัวเรือน ซึ่งสามารถดำเนินการส่งเสริมได้มากเป็นลำดับที่ 2 รองจาก จ.เพชรบูรณ์ เท่านั้น นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับเงินสนับสนุนอัตราไร่ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 112,716,500 บาท นอกจากนี้ยังมีองค์ภาคีให้การสนับสนุนอีกหลายภาคส่วน อาทิ บริษัทแปซิฟิค สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีในราคาที่เป็นธรรม และองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต บริษัทเบทราโกร รับซื้อผลผลิตในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไป

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์