สถานที่ท่องเที่ยว

ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษมอบหนังสือดีสู่ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร

ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษมอบหนังสือดีสู่ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปเพื่อทำกิจกรรม “ร้อยความดี ล้านคุณค่า “ มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นางสาวจารุวรรณ เวชตระกูล กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์วิช นายสุรศักดิ์ สีลูกวัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโครงการพิเศษ สำนักพิมพ์วิช นายโสภณ สุดเอียด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ และนางสมศรี พรหมรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ร่วมรับมอบ เป็นหนังสือ “จะมีอะไรดีไปกว่านี้เล่า เท่าเราและโลกรู้คุณค่าในตนเอง” หนังสือในโครงการ “ร้อยความดี ล้านคุณค่า” ให้แก่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 480 แห่ง มูลค่า 120,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมแห่งการตื่นรู้และการสร้างคุณค่าในการใช้ชีวิตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเป็นคนที่มีชีวิตและจุดยืนในสังคมได้อย่างงดงาม

***********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ