ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มุกดาหารมอบบ้าน ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุขบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566”

มุกดาหารมอบบ้าน ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุขบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ”บ้านกาชาดสร้างสุขบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566” ให้แก่ นางสาวจันทร์ เชื้อคมตา บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 3 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัด นายอำเภอนิคมคำสร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่มเกล้า หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ร่วมพิธี
นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานว่าเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการ”บ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 โดยการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ราษฎร ผู้ยากไร้ ขาดโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เหล่ากาขาดจังหวัดมุกดาหารได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังละ 100,000 บาท และมอบหมายอำเภอดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับราษฎร ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 หลัง 7 อำเภอ

สำหรับบ้านหลังนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯได้แก่ บ้านของนางสาวจันทร์ เชื้อคมตา ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และเป็นผู้มีรายชื่อตามระบบบริหารจัดการข้อมูลพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยมีอำเภอหว้านใหญ่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลร่มเกล้า การร่วมแรงร่วมใจของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกำลังพลจิตอาสาและชาวบ้านตำบลร่มเกล้า

นายวรณาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมมอบบ้านพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวจันทร์ เชื้อคมตา ซึ่งทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นคนดีของสังคมและเป็นผู้ที่เหมาะสม ที่จะมีที่อยู่อาศัยที่ถาวร มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและ ขอให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยกาสภากาชาดไทยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านนางสาวจันทร์ เชื้อคมตา ผู้รับมอบบ้านได้กล่าวขอบคุณ ทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยทำให้มีบ้านที่เป็นของตัวเอง ที่มีความปลอดภัย พร้อมตั้งใจประกอบการอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

Crสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร