Uncategorized

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีอุปสมบทและบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีอุปสมบทและบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีอุปสมบทหมู่สืบอายุพระพุทธศาสนาและบวชเนกขัมจาริณี โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายบรรชิต ที่วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.ใหม่ บัวสอน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชุมชนเมืองจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ วัดบ้านเปลือยใหญ่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดงานพิธีอุปสมบทสืบอายุพระพุทธศาสนาและบวชเนกขัมจาริณี เพื่อเปิดโอกาสให้กุลบุตรผู้มีจิตศรัทธาได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ผู้เข้าร่วมอุปสมบทได้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ตามหลักไตรสิกขา และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญทานประพฤติธรรมร่วมกันในเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้กำหนด การอุปสมบท ในวันที่ 10-25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวม 15 วัน และได้รับความเมตตาจากพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่รับอุปถัมภ์ ในด้านสถานที่
กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 69 คน เนกขัมจาริณี จำนวน 80 คน
/////

คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด