Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ปปส.ภาค 5 ร่วมกับหน่วยงานภาคี 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปปส.ภาค 5 ร่วมกับหน่วยงานภาคี 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ (นบ.ยส.35) สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และภาคียาเสพติด บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ชื่นใจ ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน และ 16-17 เมษายน 2567 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง

โดยตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนระหว่างเดินทาง พร้อมพบปะและแจกสื่อให้กับประชาชน อาทิ แผ่นพับ กระเป๋า น้ำดื่ม แจ้งเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้าเพราะอาจเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย รวมทั้งเชิญชวนร่วมกันแจ้งเบาะแสะยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ผลการปฏิบัติการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 3 จังหวัด จำนวน 85 ราย ไม่พบสารเสพติด

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่มอบหมายให้หน่วยงานบูรณาการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลทุกข์และสุขของประชาชนจากปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน