ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องแมจิก ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ”

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องแมจิก ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมี พลอากาศเอก ชนะ อยู่สภาพร ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการสัมมนา และพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน
การสัมมนาครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายโดยพิจารณาจากแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560-2561 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบกับการศึกษาดูงานการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสรร และการบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ได้พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากการบังคับใช้ และความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาทิ ความล่าช้าด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งความวิตกกังวลของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอประเด็นต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
โอกาสนี้ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “หลักการสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อสังเกตในขั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ด้วย ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน