Uncategorized

จิตอาสาร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

จิตอาสาร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561
ณ ชุมชนจันทร์เกษม เทศบาลเมืองร้อยเเอ็ด
เวลา 09.00 น. นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประธานเปิด โครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยกิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำความสะอาดชุมชน
โครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยความสมัครใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจาก ขณะนี้ ประเทศไทยยังมีพายุฝนในหลายพื้นที่ เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก จากการมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้น


กิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมกันทั้งประเทศ พร้อมมีการให้ความรู้โรคติดต่อโดยยุงและแมลงพาหะนำโรค และกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณบ้าน นอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน พื้นที่สาธารณะสะอาดเรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคแล้ว ยังเป็นการดำเนินงานที่ถือเป็นบ้าน ชุมชนปลอดภัยไข้เลือดออก เกิดจากความร่วมมือของชุมชน จิตอาสา สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นดำเนินการตามได้
ปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1176 ราย ถึงจะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ความรุนแรงของโรคอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนและจิตอาสา
ดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในภาชนะต่าง ๆ ต้นไม้ ในบริเวณบ้าน และโรงเรียน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย


รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ท่านผู้อำนวยการกองทุนสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประธานชุมชน ประธาน อสม,ประธานจิตอาสาเมืองร้อยเอ็ด และพี่น้องชาวร้อยเอ็ดให้การต้อนรับผู้ร่วมงานนั่งคุกเข่าพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนการเป็น”จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”ประธานมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ปรับองปรุงสิ่งแวดล้อมแก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้นำชุมชน ประธานชมรมจิตอาสาเมืองร้อยเอ็ด ประธานชมรม อสม.เขตเมืองร้อยเอ็ด ทีมหมอครอบครัว รพ.ร้อยเอ็ด
พร้อมประธานนำจิตอาสาและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเก็บขยะใส่ถุงดำ รณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนจันทร์เกษม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จำนวนจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม 200 คน

 

~~~~~~~~~~~
ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าว/ภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 101. smart city รายงาน