ข่าวเชียงใหม่ แถลงข่าว

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล งาน Music of City “เชียงใหม่เมืองดนตรี” @ Nimman Convention Centre จ.เชียงใหม่

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล งาน Music of City “เชียงใหม่เมืองดนตรี” @ Nimman Convention Centre จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ที่ @ Nimman Convention Centre จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชน ถึงการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล งาน Music of City “เชียงใหม่เมืองดนตรี” พร้อมด้วยน.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ นายบฤงคพ วรอุไร นายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ ผู้แทนจากศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ศิลปินนักร้องล้านนา พร้อมด้วย ผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในการแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “เชียงใหม่เมืองดนตรี” เป็นโครงการที่วางโครงสร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีระบบบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงที่แข็งแกร่ง สร้างวัฒนธรรมดนตรีเมืองเชียงใหม่ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกระแสโลก เชื่อมโยงและดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “Chiang Mai City of Music” พร้อมกับนิยามเมืองเชียงใหม่ว่า “เมืองแห่งดนตรีและศิลปะการแสดงล้านนา” หรือ “City of Lanna Music and Performing Arts”

“โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศิลปะดนตรีและการแสดงของเมืองเชียงใหม่ ทั้งในแบบจารีตและร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ส่งเสริมและพัฒนาให้เมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีแห่งหนึ่งของโลก พร้อมมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้หลักให้แก่เมืองเชียงใหม่ อีกทางก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย อีกประการที่สำคัญ เมื่อมีการจัดระบบการบริหารจัดการดนตรีและศิลปะการแสดงให้มีระบบที่ดี ดนตรีและการแสดงสามารถเป็นเครื่องมือในการยกคุณภาพชีวิตของพลเมืองเชียงใหม่ให้ดีขึ้น ให้คนเชียงใหม่มีความสุขมากยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” สอดรับอย่างดียิ่งกับการที่เชียงใหม่เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” โดยจะไปเสริมเพิ่มเติมในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และการท่องเที่ยว อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ในระดับสากลได้ต่อไป จึงขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมงานที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” ซึ่งจะจัดบริเวณหน้าห้างเมญ่า ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป.

 

ทรงวุุฒิ  ทับทอง  รายงาน