ข่าว สระแก้ว

สระแก้ว – จัดโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

สระแก้ว – จัดโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

จังหวัดสระแก้ว” เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วอย่างยิ่ง เจ็บป่วยใกล้โรงพยาบาลไหน รักษาพยาบาลที่นั่น ไม่เสียเวลาเดินทาง ใช้บริการสาธารณสุขได้สะดวกยิ่งขึ้น สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการ ประชาชนเลือกหน่วยบริการได้เอง รักษาที่หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกสิทธิ ทุกที่ ทุกโรงพยาบาล ซึ่งจังหวัดสระแก้วของเราเป็นจังหวัดเดียวในเขตสุขภาพที่ 6 ที่ดำเนินการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เพิ่มเติมจาก 4 เขต 27 จังหวัด
ได้แก่
เขตสุขภาพที่ 1 ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
เขตสุขภาพที่ 4 ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี

เขตสุขภาพที่ 9 ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
เขตสุขภาพที่ 12 ครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ในส่วนของจังหวัดสระแก้วประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาล อรัญประเทศ โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โรงพยาบาลตาพระยา โรงพยาบาลคลองหาด โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โรงพยาบาลโคกสูง และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 107 แห่ง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์ 1 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยเริ่มเปิดใช้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา และมีการ Kick off ในวันนี้ขึ้น

ข่าวภาพ : นายสุพจน์บดินทร์ กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน