Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีนายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เป็นประธานในพิธี นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกกลุ่มสตรีตำบลคลองสระ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้ารับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ณ อาคารพาฝัน โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สุภาพร พ่วงขำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายงาน  ภาพโดย นายโกมินต์ รักชาติ นายอพิสิษฐ์ อินนาปา