Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมืออย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมืออย่างยั่งยืน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ครั้งที่5/2562 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาแสวงหาแนวทางการจ้างที่ปรึกษา ค้นหาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กำจัดขยะครบวงจรระดับจังหวัด การมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บริหารจัดการขยะอันตราย และรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน “จังหวัดสะอาด” ของ อปท.ประจำปี 2562 ใน 5ด้าน จำนวน 22 ตัวชี้วัด พร้อมทั้งโครงการพัฒนาเพื่อประกอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของ อบจ.เชียงราย ในชื่อโครงการ “ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน” และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือที่ยั่งนืนสามารถให้ผลได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
12/12/62