ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) ทัพภาคที่ 3 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำ( ร่าง )โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในพื้นที่รอยต่อเขตป่าอนุรักษ์ – เขตป่าสงวน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงเชียงราย

ทัพภาคที่ 3 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำ( ร่าง )โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในพื้นที่รอยต่อเขตป่าอนุรักษ์ – เขตป่าสงวน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงเชียงราย

วันที่ 13 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. พ.อ. เสมอ แจ่มใส รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตกองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 จัดประชุมเชิงแฎิบัติการในการจัดทำ( ร่าง )โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในพื้นที่รอยต่อเขตป่าอนุรักษ์ – เขตป่าสงวน จ.เชียงใหม่ และจ.เชียงเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สำหรับพื้นที่เป้าหมายบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย 11 อำเภอ 42 ตำบล และมีพื้นที่ทับซ้อน 9 ตำบล ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 มีพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ 5 อำเภอ 18 ตำบล ส่วนโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ 6 อำเภอ 16 ตำบล

อย่างไรก็ตามกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทำการจัดทำร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป.

อย่างไรก็ตามกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทำการจัดทำร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง