Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มุกดาหารจัดงานสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2567 หารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ ณ หอประชุมบริษัท สหเรือง จำกัด อำเภอเมืองฯ

มุกดาหารจัดงานสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2567 หารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ ณ หอประชุมบริษัท สหเรือง จำกัด อำเภอเมืองฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 (เวลา 07.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2567 หารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ ณ หอประชุมบริษัท สหเรือง จำกัด อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ชมรม/สมาคมต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2567 ในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ลัสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

โดย นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ถือโอกาสนี้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟในวันนี้ ร่วมให้บริจาคโลหิต ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ทางเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร จึงได้ให้การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ที่ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.