ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯ / นายกเหล่ากาชาดมุกดาหาร มอบบ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา

ผู้ว่าฯ / นายกเหล่ากาชาดมุกดาหาร มอบบ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่บ้านนางสาวมณีวรรณ ใจทัด บ้านโคกพัฒนา ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดสร้างสุขบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 ให้แก่ นางสาวมณีวรรณ ใจทัด บ้านเลขที่ 254 หมู่ 5 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ราษฎรอำเภอดอนตาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ. และเป็นผู้มีรายชื่อตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้สนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังละ 100,000 บาท และหน่วยมอบหมายให้อำเภอดอนตาล ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ราษฎร โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ คนพิการและผู้ได้โอกาสทางสังคม เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ขาดโอกาส ให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งการมอบบ้านในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมถึงราษฎรในพื้นที่ จนดำเนินการก่อสร้างสำเร็จ พร้อมให้ราษฎรอยู่อาศัยต่อไป.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร