ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลหลักเมืองราชบุรีประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลหลักเมืองราชบุรีประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง โดย มีนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง และนายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนจากส่วนราชการในเขตพื้นที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชุมชน, คณะกรรมการชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ชมรมกีฬาเทศบาลตำบลหลักเมือง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน