Reporter&Thai Army Uncategorized

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พันเอก วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน มี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย, ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย , ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงราย , พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย , ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย , ชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 37 , ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย , อัยการจังหวัดเชียงราย , อัยการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย , อัยการคุ้มครองสิทธิและคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย , อัยการศาลแขวงจังหวัดเชียงราย , รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย , กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ประชาชน, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. , ผู้นำองค์การภาคธุรกิจเอกชน , ผู้นำภาคเอกชน , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ,พนักงาน ,เจ้าหน้าที่ และภาคประชารัฐในจังหวัดเชียงราย ร่วมถึงปวงพสกนิกรจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับวางพวงมาลาถวายบังคมแสดงออกสามัคคีโดยพร้อมเพียงกัน

สำหรับพิธีการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร ก่อนที่พระสงฆ์สดับปกรณ์ (ภูษาโยง) และอนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร และกราบลาพระรัตนตรัย จากนั้น ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ

เสร็จแล้ว ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมงาน ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน 89 รูป โดยพร้อมกัน

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเข้าวางพวงมาลาเป็นลำดับแรก และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

จากนั้น รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จะประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตามลำดับโดยครบถ้วน

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรจังหวัดเชียงราย จึงร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ส่งผลให้ไปพสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยถ้วนหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดไป