Uncategorized ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

ให้กับเยาวชนโรงเรียนช่องพรานวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2562นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด มีนายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยาพร้อมคณะครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อบจ.ราชบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ๆ ปีละ 2 รุ่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน อีกทั้งเพื่อต้องการให้เยาวชนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน