ข่าวเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน – บ้านดอยสันเกี๋ยง ณ บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ขยายรูปแบบโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน – บ้านดอยสันเกี๋ยง ณ บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ขยายรูปแบบโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม ภายใต้แม่แจ่มโมเดล “The Project of Natural Safety Mae Chaem (Mae Chaem Model)” โดยให้ความสนใจฟังบรรยาย การทำเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงหมู ไก่ และปลานิล และยังได้ทดลองชิมถั่วเน่าซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสคล้ายกะปิ โดยมีพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ประชาชน, ผู้นำชุมชน มารอให้การต้อนรับ ณ บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

ทั้งนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับภาคเอกชนคือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส จำกัด เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2555 มุ่งพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงให้ชุมชนต้นแบบ ควบคู่ไปกับการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง การพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะการทำเกษตรที่หลากหลาย สามารถช่วยให้เกษตรกรลดการบุกรุกป่า และการเผาป่าตามวิถีชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ หวงแหนและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ขยายรูปแบบโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย

 

ขอบคุณภาพจาก ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี