Uncategorized

ตราด/เทศบาลตําบลคลองใหญ่ รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกทุกๆ 3 เดือน

ตราด/เทศบาลตําบลคลองใหญ่ รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกทุกๆ 3 เดือน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2563 จ่าเอกณัฐพงษ อํานวยศิลป์ รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตําบลคลองใหญ่ได้มอบหมายให้ นายศิริชัย ไชยโย นําเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลคลองใหญ่ และ อสม.ในเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่ร่วมกันออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำในรอบทุกๆ 3 เดือน โดยมีกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน สำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บน้ำ และแจกทรายอะเบทให้กับราษฎรในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตามหมู่บ้านที่แออัดเต็มไปด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านนั้นๆก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดออกไปในพื้นที่อื่นๆจึงพร้อมด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลาย

พร้อมเตือนประชาชนมั่นทําความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านของตนเอง เพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีนํ้าขังอยู่ จึงเตือนให้ประชาชนนําทรายอะเบทที่แจกไปใส่ท่อนํ้าที่มีนํ้าท่วมขังเป็นเวลานานๆและทําลายภาชนะหรือคว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลาย ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลคลองใหญ่ได้เปิดเผยว่าการป้องกันและกําจัดยุงลายช่วยลดความหนาแน่นของประชากรยุงลายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จับทำได้รวมทั้งลดอายุขัยยุงลายเพศเมียให้สั้นลง และเพื่อกําจัดประชากรยุงลายเพศเมียที่มีเชื้อไข่เลือดออกในตัวให้หมดไปอย่างรวดเร็ว และลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในการฉีดพ่นหมอกควันต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด