ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้่อยเอ็ด…อำเภอโพนทองเล่นสงกรานต์ตามแนวทาง ” 5 “ไม่….”midnight” สงกราต์

https://youtu.be/OQHmL926Ovg

https://youtu.be/5by3s5nr60k

ร้่อยเอ็ด…
อำเภอโพนทองเล่นสงกรานต์ตามแนวทาง ” 5 “ไม่….”midnight” สงกราต์ *เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ รัฐบาลห่วงใยในความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยถอดบทเรียนปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่กำหนดกรอบแนวทางลดอุบัติเหตุสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 7 มาตรการเข้มข้นเพื่อลดอุบัติเหตุ มาตรการที่หนึ่งคือลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนมี :การบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด/เข้มงวดการจำหน่ายแอลกอฮอล์/จัดโซนนิ่งพื้นที่การเล่นน้ำ….**วันนี้ 14 เม.ย.2562 เวลา 16.00 น.ณ.ถนนข้าวทิพย์อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด. อำเภอโพนทอง ร่วมกับเทศบาลโพนทอง มีนายวัลลภ จินดาเงิน กล่าวเปิดงาน กิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยยั่งยืน 14-15 เม.ย. รวมถึงคุมเข้มความปลอดภัยในพื้นที่เส้นทางโดยรอบ “midnight” สงกราต์ กิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยยั่งยืนของชาวอำเภอโพนทอง จะมีประชาชนจากอำเภอใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม “midnight” สงกราต์ เป็นหมื่นคน ทุกวัน***นายวัลลภ จินดาเงิน กล่าวว่า ในส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๓/ว.๗๗๒๒ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๒ โดยให้งดบริโภคเครื่องดืมแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย(zoning) และพี่น้องชาวร้อยเอ็ด ต้องเล่นสงกรานต์ ตามแนวทาง 5 ไม่ ไม่โป้-ไม่เปลือย-ไม่ปะแป้ง-ไม่เปลืองน้ำ-ไม่ละเมิดกฎหมาย…..

สุเทพ ลอยแก้ว/ถ่ายภาพ-รายงาน