Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดพัฒนาศักยภาพ “พยาบาลพี่เลี้ยง” เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการสอนให้บุคลากรพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดพัฒนาศักยภาพ “พยาบาลพี่เลี้ยง” เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการสอนให้บุคลากรพยาบาล

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี พยาบาลจาก โรงพยาบาลสันทราย พยาบาลจากโรงพยาบาลนครพิงค์ และ พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 คน ณ ที่ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางมาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “บุคลากรพยาบาลในแหล่งฝึกมีบทบาทหน้าที่ในด้านการสอนและพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล เป็นพี่เลี้ยงในการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษา ช่วยสนับสนุน พยาบาลประจำการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่สังคม โครงการนี้จึงเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพ “พยาบาลพี่เลี้ยง” สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาลในการผลิตนักศึกษาพยาบาลให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพต่อไป”.