Uncategorized ข่าว สงขลา

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการค่าย NBI Youth รุ่นที่ 7 เยาวชนกว่า 800 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 227 แห่งเข้าร่วม ฝึกเยาวชนสำนึกในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ทำประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้เป็นผู้นำที่ดีในการพัฒนาประเทศ

ศธ.พัฒนาศักยภาพผู้นำ เปิดค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 7 จ.สงขลา

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการค่าย NBI Youth รุ่นที่ 7 เยาวชนกว่า 800 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 227 แห่งเข้าร่วม ฝึกเยาวชนสำนึกในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ทำประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้เป็นผู้นำที่ดีในการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่าย NBI Youth รุ่นที่ 7 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 800 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 227 แห่ง เข้าร่วมรับฟังบรรยายให้ข้อคิดเรื่องการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง กล้า ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดโดยนักศึกษานักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 สถาบันการสร้างชาติ เพื่อตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล ประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 มีความมุ่งมั่นในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งโครงการเยาวชน NBI Youth Camp นี้ จะเป็นการฝึกให้เยาวชนมีความสำนึกในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุด คำนึงถึงการทำประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยกิจกรรมในค่ายจะเน้นการฝึกทักษะการคิด การเป็นผู้นำ และใช้ความรู้ความสามารถเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์ ทำวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ในครอบครัว สถานศึกษา หรือแม้แต่ชุมชนของตนเองอีกด้วย

การจัดโครงการค่ายเยาวชน NBI Youth จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 นี้ โดยมีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษาละ 3 คน สถานศึกษาจำนวน 227 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล และตรัง เพื่อเข้ารับการฝึกฝนและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในสถานศึกษา ด้วยการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ ในสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ เพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ในการเป็นคนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เป็นคนที่ดี เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คนเก่งที่ใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และเป็นคนกล้าที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสไปยังบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถกลายเป็นผู้นำที่ดีสำหรับประเทศในอนาคตต่อไป