Reporter&Thai Army

ชป.กร. พัน.สบร.23 บชร.3 (ขุนอาสา337) ขยายผลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ชป.กร. พัน.สบร.23 บชร.3 (ขุนอาสา337)
ขยายผลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61, 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ชป.กร. พัน.สบร.23 บชร.3 (ขุนอาสา337) ได้เข้าพบปะชาวบ้าน โดยให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โครงการพระราชดำริ เกษตรทฤษฏีใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความสามัคคี และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกเพื่อประชาชน โดยมี นายก อบต.ปากน้ำ ปลัด ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 60 คน
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี