Uncategorized ข่าว ยโสธร ข่าวการศึกษาและไอที

นายอำเภอกุดชุมเปิดโครงการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา กศน.”

“นายอำเภอกุดชุมเปิดโครงการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา กศน.”
ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และจบมัธยมศึกษาตอนปลายในปี ๒๕๖๒

นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอกุดชุม กล่าวว่า กศน.อำเภอกุดชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อกับ กศน.วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่าง กศน.กับนักศึกษา เรื่องระบบการศึกษากระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน โครงสร้างของหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ กฎระเบียบในการปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามกฎกติกาของการศึกษา นอกจากนี้ยังมีนายพลากร แก้วขวัญข้า กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่จบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก กศน.กุดชุมว่าจังหวัดยโสธร เรายังมีสถานอุดมศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดยโสธร เปิดสอนระดับอนุปริญญา ๔ สาขาวิชา คือสาขาคือ สาขาปกครองท้องถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาบริหารจัดการทั่วไป ผู้ที่จบการศึกษา ม.ปลายสามารถติดต่อสอบถามจากหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมยโสธร แต่ละอำเภอ นอกจากนี้มีนายมงคล ชื่นตา ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.กุดชุมและหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมยโสธร หน่วยจัดอำเภอกุดชุมได้กล่าวเสริมในแนวทางการเข้าศึกษาต่อกับ วชช.ยโสธร ด้วยว่ามีอะไรที่ต้องจัดเตรียมการศึกษาต่อบ้าง สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.กุดชุมครั้งนี้มีนายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนา และคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกอบด้วยนายมงคล ชื่นตา ประธานกรรมการสถานศึกษา รตท.สมบัติ ผังคี รองประธานกรรมการ นายบุญมี หมุนโย นายพลากร แก้วขวัญข้า นายหนูไกร แซ่ตัน กรรมการร่วมเป็นเกียรติในการมอบประกาศนียบัตร คณะครู กศน.กุดชุม ๑๗ คนและนักศึกษา จำนวน ๑๕๐ คนเข้าร่วมกิจจกรรม//

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว