Reporter&Thai Army Uncategorized

ทหารพรานเปิดฐานปฏิบัติการ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3501 นำนักเรียนประถมวัยเยี่ยมชม!! โครงการเกษตรอินทรีย์ ให้ความรู้ประวัติศาสตร์ บทบาททหารพรานต่อการรักษาอธิปไตยของประเทศ….

” ทหารพรานเปิดฐานปฏิบัติการ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3501 นำนักเรียนประถมวัยเยี่ยมชม!! โครงการเกษตรอินทรีย์ ให้ความรู้ประวัติศาสตร์ บทบาททหารพรานต่อการรักษาอธิปไตยของประเทศ….

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กองร้อยทหารพรานที่ 3501 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เปิดฐานปฏิบัติการต้อนรับคณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ชั้นประถมวัย อนุบาล 3 จำนวน 83 คน นำโดย นางนพมาศ ศิริลลิตากุล ในโอกาสที่จัดกิจกรรมเปิดโลกความรู้ศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการพานักเรียนประถมวัยไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนชั้นประถมวัยได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และมีมุมมองต่อสังคมและสิ่งรอบตัวได้กว้างไกลขึ้น ณ ฐานปฏิบัติการบ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

โอกาสนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 3501 ได้จัดวิทยากรทหารพรานนักรบดำบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน บ้านท่าสองยาง – บ้านใหม่ร่มเย็น

พร้อมนำเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบฐานปฏิบัติการท่าสองยาง รวมถึงเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ บนยอดดอย และ การเลี้ยงหมูหลุม ปศุสัตว์ขนาดเล็กในฐานปฏิบัติการทหาร พร้อมกันนี้ วิทยากรทหารพรานนักรบดำบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ – ภารกิจ ของทหารพราน รวมทั้งบรรยายปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยด้วย