ชป.อ.ตะพานหิน สัสดีอำเภอตะพานหิน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย


เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.พ.จ. โดย ชป.อ.ตะพานหิน สัสดีอำเภอตะพานหิน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย โดยมีนายปัญญา ใจแปง ปลัดอาวุโสอำเภอตะพานหินเป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องที่,ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และจิตอาสาตำบลดงตะขบ ประมาณ 300 คน ณ บริเวณวัดดงตะขบ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จว.พ.จ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ