Uncategorized

ร้อยเอ็ด”ประชุมขับเคลื่อน”คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)#!!

ร้อยเอ็ด”ประชุมขับเคลื่อน”คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)#!!

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

*****โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานกรรมการ
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิติที่ดีและความยั่งยืนสืบไป

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจึงขอยกเลิกคำสั่งอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ ๒๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้ “ท่านกล่าวว่า**คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้แต่งตั้ง(คำสั่ง)###

ในการประชุม(พชอ)มีผู้เข้าร่วมรับฟังนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นจำนวน ๕๐ คน

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
///////////////////๑๐๑ smart city//////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรมภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด