Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”

การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ
“เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”
————————

เช้าวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดอบรมสัมมนา “เครือข่าวสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ออโรร่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการน้อมนำ แนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับชุมชนในพื้นที่

โดยในวันแรกของการจัดการอบรมสัมมนา ฯ ได้เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นาวาเอก พรหมเมธ อติแพทย์ รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมทั้งเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ ตลาดประชารัฐ และตลาดโบราณ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ เข้าใจเข้าถึงประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ อย่างลึกซึ้ง ชัยชนะในสงครามครั้งนี้ทำให้ไทยรักษาความเป็นเอกราชไว้ได้จนถึงปัจจุบัน

https://youtu.be/JQkEcTqDUe4

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน