Uncategorized ข่าว เชียงราย

?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

เวลา 06.00 น. ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน อำเภอพญาเม็งราย ประจำปี 2563 ที่ลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย

เวลา 07.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดพิธีปล่อยคาราวาน มอบสิ่งของโครงการ ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข ในพื้นที่ชายแดน จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง และอำเภอแม่ฟ้าหลวง

เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (เครือข่ายสื่อมวลชน) ที่ห้องประชุมสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดพิธิเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านการผลิตข้าวอินทรีย์) บ้านสันสะอาด หมู่ 4 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย

เวลา 09.30 น. คณะสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี นำโดย พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ 16 ที่จังหวัดเชียงราย โดยพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และประชุมติดตามงานที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 13.45 น. คณะสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี นำโดย พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประชุมรับฟังข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ของอำเภอแม่จัน

เวลา 15.00 น. คณะสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี นำโดย พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ตรวจสภาพความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ที่บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน

เวลา 15.00 น. ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย เชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน

เวลา 15.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (เต้นแอโรบิค) ที่ลานเพลิน ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰