ข่าวรัฐสภา

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พบปะและรับฟังข้อเสนอของพี่น้องประชาชน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พบปะและรับฟังข้อเสนอของพี่น้องประชาชน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสนี้ ได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ การเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
สำหรับข้อเสนอของพี่น้องประชาชนมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.ขอให้มีการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ร้อยเอ็ด เพิ่มอีก 1 เขื่อน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
2.ให้สร้างแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
3.ให้มีการส่งเสริมโครงการพลังงานทดแทน เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร
4.ขอให้มีโครงการประกันราคาข้าวนาปรัง
5.ให้มีการขุดลอกคูคลองจากลำน้ำชี ลำน้ำยัง เพื่อระบายในช่วงน้ำมากไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้ง
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่จะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน