ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านโนนแท่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านโนนแท่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2562 ดร.บุษกร แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมปีที่ 6 ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนแท่น มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 

ดร.บุษกร แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น กล่าวว่า การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ แสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นการสร้างความอบอุ่น ด้วยวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่บุตรหลาน เยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติ เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ได้ตระหนักถึงสถานศึกษาของตัวเองที่เคยได้รับการสั่งสอนจากคุณครูด้วยความรัก และความเอาใจใส่ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน และให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นการสร้างความสุของค์กร โดยรวม

//////////////////////////////
***-เครดิต-ภาพข่าว-**
คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม -&-รายงาน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด