Reporter&Thai Army

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ผู้อำนวยการจังหวัด มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย บัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ดอยจระเข้ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ
วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ผู้อำนวยการจังหวัด มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย บัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ดอยจระเข้ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ คาบเกี่ยวป่าดอยนางแล ป่าดอยยาวและป่าดอยพระบาท ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ไฟป่าลุกลามเข้าไปในเขตหมู่ที่ 5,6,7,8,11 ตำบลแม่จัน เนื่องจากไฟป่าเกิดขึ้นในวงกว้างราษฎรในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการดับไฟป่าได้ทันท่วงที ทำให้ไฟป่าขยายวงกว้างเผาพื้นที่ป่าดอยจระเข้เสียหายไปแล้วมากกว่า 1,000 ไร่ จังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา จำนวน 1,500 คน ร่วมกันเข้าไปดับไฟป่ายังจุดเกิดเหตุ ในการนี้ กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 3 ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ MI 17 จำนวน 1 ลำ สำหรับร่วมภารกิจดับไฟป่าในครั้งนี้ด้วย สถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์อำการร่วมดับไฟป่าขึ้น ณ วัดป่าตึง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน เพื่ออำนวยการปฏิบัติและการบูรณาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ และพร้อมนี้ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
ผลการปฏิบัติ ได้ดำเนินการปล่อยแถวกำลังพลชุดดับไฟป่า ราษฎรจิตอาสา จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมฯ
เตรียมการสนับสนุนกำลังพล วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนชุดดับไปฟ่าที่ได้เข้าไปดำเนินการก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5,6,7,8,11 ตำบลป่าตึง เพื่อดับไฟ และทำแนวกันไฟไม่ให้ขยายวงกว้างและสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในพื้นที่จำกัดต่อไป