ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ธ.ก.ส. ร่วมมอบถังน้ำและระบบการจัดเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 18 แห่ง

ธ.ก.ส. ร่วมมือสำนักงาน กปร. และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถังน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 แห่ง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพ พร้อมกันนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรม ณ บ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน


วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) นายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายอุทัย พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน นายรังสรรค์ บูรณะธนัง ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ร่วมมอบถังกักเก็บน้ำ ขนาดปริมาตร 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้ง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะมีการส่งมอบถังน้ำและระบบรางรินน้ำไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พร้อมทั้งมอบต้นกาแฟอาราบิก้า จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3,600 ต้น ตามแนวทางการปลูกป่าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และส่งเสริมการจัดทำฝายแกนดินชีเมนต์แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทั้ง 18 แห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่


นายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ทำให้
ปัญหาภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบไปยังประชาชนและเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทั้งการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ขับเคลื่อนภารกิจในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ โดยสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพิ่มบนพื้นที่ของตนเองและของชุมชน ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากต้นไม้ ได้อากาศที่ดี ได้อาหารที่เกิดจากป่า ยังต่อยอดไปสู่ชุมชนไม้มีค่าด้วยการนำต้นไม้ มาแปลงเป็นสินทรัพย์เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินและนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับ ธ.ก.ส. รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนต้นไม้ในรูปแบบ T-Ver และการยกระดับไปสู่การขาย Carbon Credit เปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ให้เป็นเงินผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit การสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำของชุมชนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อ Green Credit เพื่อนำไปลงทุนในการขุดบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตรต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และยังสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อีกด้วย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กปร. และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือ ให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในระหว่างฤดูแล้ง โดยการส่งมอบถังกักเก็บน้ำ ขนาดปริมาตร 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 18 แห่ง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของ ธ.ก.ส. ในการเข้าไปพัฒนาดูแล สนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท
ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน  รายงาน