Reporter&Thai Army

พิธีมอบบ้านตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาทบพิตร

เมื่อ๑๕๑๐๐๐ ส.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. โดย พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ ผบ.กกล.รส.จว.พร. มอบหมายให้ พ.อ.เชิดพงศ์ ช่วยบำรุง ผบ.ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ และร้อย.รส.ที่ ๒ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (อ.เด่นชัย) ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่,อำเภอเด่นชัย,หน่วยป้องกันรักษาป่า พร.๑๓ (แม่ปาน),รพร.เด่นชัย,ออป.,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่,คณะอาจารย์ รร.วิไลเกียรติฯ,ประชาชนจิตอาสาบ้านแม่พวก หมู่๕ ต.ห้วยไร่ ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาทบพิตร ซึ่งเป็นบ้านของ นาย สมนึก ดวงดาว บ้านเลขที่ ๑๑๙/๒ ม.๕ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัยฯโดยมี นาย อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัยเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน ณ บ้านแม่พวก ม.๕ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จว.พ.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย