Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในการอบรมด้วย