Uncategorized

มอบทุน”คุณธรรมนำชีวิต” นักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

มอบทุน”คุณธรรมนำชีวิต” นักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษา “คุณธรรมนำชีวิต” 3 แสนบาทให้นักศึกษา มร.รภ.รำไพพรรณี

15 ก.ย. 62 – (09.00 น.) พระครูประดิษฐ์ศาสนการ ประธานสงฆ์ของกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง นำคณะสงฆ์ ประกอบด้วยพระครูพุทธบริบาล ประธานกองทุนนิธิพระบาทพลวง พระครูพิพิธพัฒนการ รองประธานกองทุนฯ พระครูโสภณจันทสาร พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ และพระครูปริยัติธรรมานุสิฐ มอบทุนการศึกษา “คุณธรรมนำชีวิต” ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รวมเป็นเงินที่มอบในวันนี้ทั้งสิ้น 3 แสนบาท

ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า นักศึกษาที่เข้ารับทุน “คุณธรรมนำชีวิต” (กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง) ประกอบไปด้วยนักศึกษาที่มีคุณธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 100 คน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา โดยทางกองพัฒนานักศึกษา ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกประสานงานการรับทุนจากกองทุนดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำหรับกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง เกิดจากเงินที่นักแสวงบุญร่วมบริจาคในช่วงงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงของทุกปี โดยได้มีการนำเงินดังกล่าวสมทบทุนการก่อสร้างร่วมกับคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ บริษัท ห้างร้าน และประชาชน สร้างอาคารสงฆ์ กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏด้วย การจัดกิจกรรมมอบทุนกองทุนนิธิพระบาทพลวง จะมีพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 2 พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเด็กนักเรียน ณ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562 นี้

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร. 0-3931-9111 e-mail : [email protected]