Reporter&Thai Army

พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ทพ.๓๒๐๖ จัดกำลังพล ร่วมกับ ราษฎร บ.เฟือยลุง หมู่ ๙ ต.และฯ ให้การช่วยเหลือ นายประหยัด วงษ์วาท สารวัตรกำนัน ต.และฯ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘ บ.เฟือยลุง หมู่ ๙ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. ในการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี จำนวน ๒ ไร่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ทพ.๓๒๐๖ จัดกำลังพล ร่วมกับ ราษฎร บ.เฟือยลุง หมู่ ๙ ต.และฯ ให้การช่วยเหลือ นายประหยัด วงษ์วาท สารวัตรกำนัน ต.และฯ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘ บ.เฟือยลุง หมู่ ๙ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. ในการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี จำนวน ๒ ไร่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารกับราษฎรในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วม ๒๐ คน เสร็จเรียบร้อยเมื่อ ๑๒๐๐ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ