นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานบริการ เพื่อเร่งรัดและปราบปราบแรงงานต่างด้าว ที่ไม่ได้มาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีภายในกำหนด รวมทั้งการดำเนินการปราบปรามแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฏหมายและนายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน

เมื่อ 15 พ.ย.61(ห้วงเวลา 0900 – 1200) พ.อ.สืบสกุล บัวระวงค์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม. (ท.)
มอบหมายให้ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.
จัดชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานบริการ เพื่อเร่งรัดและปราบปราบแรงงานต่างด้าว ที่ไม่ได้มาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีภายในกำหนด รวมทั้งการดำเนินการปราบปรามแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฏหมายและนายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมได้แก่ สนง.จัดหางานจังหวัด ช.ม., สนง.แรงงานจังหวัด ช.ม., สนง.ประกันสังคมจังหวัด ช.ม., สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ช.ม. ออกตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรม จำนวน 5 แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิด
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย