ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“นายกบุญเลิศ” ประธาน “งานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว” ประจำปี 63

“นายกบุญเลิศ” ประธาน “งานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว” ประจำปี 63

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิกร ทะกลกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด กล่าวรายงานการจัดงาน ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และฟื้นฟูการเก็บเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมตามประเพณีเพื่อรักษาให้เป็นมรดกสืบไปรวมถึงเป็นการส่งเสริมพันธุ์ข้าวหอมมะลิและผลิตผลทางการเกษตรของอำเภอพร้าว ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าทางการเกษตรด้วยระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายในงานมีการแข่งขันเกี่ยวข้าวหอมมะลิ การประกวดข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว กข.6 ข้าวเปลือกเหนียวสันป่าตอง และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง